سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

نگین سر سبز

امام زمان

آن روز کودکی نرگس فروش به رهگذری میگفت:

 نرگس آقا نمیخری؟

 رهگذر لگدی به پسر بچه زد...زبانم بند آمد...

 پسرک نقش زمین شد...

 گلهایش را از روی زمین جمع کرد...به کناری رفت...

 خودش را تکاند...اشکی نریخت...تکه کاغذی از جیبش بیرون آورد...

 نزدیک رفتم...آمدم چیزی بگویم...باز هم زبانم بند آمد...

 پسرک...دعای عهد میخواند...

 من تمام نرگسهایت را...میخرم...آقا...


خط خطی شده در پنج شنبه 91/5/5ساعت 11:17 صبح دل نوشته مهسا خانوم *قطره بارون* ( ) |


Design By : Pichak